Regulamin Mergeto API

Spis treści
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
JDF CAFE
należy przez to rozumieć JDF Cafe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (95-007), ul. Maratońska 75/33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000322039,
MERGETO
należy przez to rozumieć prowadzony przez JDF Cafe, w języku polskim, serwis transakcji on-line w ramach którego organizowane jest pośrednictwo w sprzedaży i zakupie Towarów oraz świadczone są inne usługi związane z takim pośrednictwem. Serwis utrzymywany jest przez JDF Cafe w domenach: mergeto.com, mergeto.pl, mergeto.com.pl. Mergeto może być również dostępny w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów JDF Cafe,
TOWAR
należy przez to rozumieć rzecz, usługę lub prawo, które zgodnie z Regulaminem mogą być przedmiotem obrotu za pośrednictwem Mergeto,
UŻYTKOWNIK
należy przez to rozumieć osobę lub podmiot, który dokonał prawidłowej i pełnej rejestracji w Mergeto, w wyniku której utworzone zostało dla niego odrębne konto uzyskał dostęp do usług świadczonych przez JDF Cafe w ramach Mergeto na zasadach określonych w Regulaminie Mergeto,
MERGETO API
należy przez to rozumieć usługę świadczona przez JDF Cafe dla Użytkowników Mergeto, umożliwiająca zewnętrznym aplikacjom komunikację z zasobami Mergeto poprzez wykorzystanie interfejsu dostępowego, bazującego na protokole HTTP i formacie danych JSON,
OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTUJĄCE MERGETO API
należy przez to rozumieć oprogramowanie utworzone lub rozbudowane przy wykorzystaniu Mergeto API.
2. WARUNKI UDOSTĘPNIANIA MERGETO API
2.1
Użytkownicy Mergeto mogą uzyskać dostęp do Mergeto API po poprawnej, pełnej weryfikacj konta do sprzedaży, poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego, dostępnego w ‚Moje konto’ w zakładce ‚Zarządzanie kontem’ i wygenerowanie co najmniej jednego klucza aktywacji, umożliwiającego korzystanie z Mergeto API. Przed generacją pierwszego klucza, Użytkownik musi zaakceptować obowiązującą wersję Regulaminu Mergeto API. JDF Cafe ma prawo odmowy przyznania klucza aktywacji bądź jego unieważnienie jeśli ubiegający się o dostęp do Mergeto API w ocenie JDF Cafe nie daje należytej gwarancji rzetelnego postępowania zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu bądź w inny sposób może naruszać interesy JDF Cafe bądź jej klientów i kontrahentów.
2.2
Użytkownicy, którzy wygenerowali klucz lub klucze aktywacji, o którym/ych mowa w pkt. 2.1 powyżej, ponoszą wszelką odpowiedzialność za jego wykorzystanie w celach sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem. Odpowiedzialność Użytkownika rozciąga się również na działanie osób, którym klucz aktywacji został udostępniony, nawet w sposób niezawiniony.
II. MERGETO API
3. FUNCJONALNOŚCI MERGETO API
3.1.
JDF Cafe, jako operator Mergeto, dołoży wszelkich starań, aby zestaw funkcjonalności Mergeto API dot. procesów sprzedażowych oraz posprzedażowych, dostępnych dla Użytkowników Mergeto korzystających z Mergeto API, odpowiadał odpowiadającym im funkcjonalnościom serwisu Mergeto dostępnym przez stronę WWW.
3.2.
Pełna dokumentacja Mergeto API, zawierająca opis funkcjonalności, odpowiedzialnych za ich realizację metod oraz wchodzące w ich skład definicje, dostępna jest pod adresem: http://info.mergeto.pl/mergeto-api/.
4. ZASADY WYKORZYSTYWANIA MERGETO API
4.1.
Mergeto API jest autoryzowanym sposobem komunikacji zewnętrznych aplikacji z zasobami Mergeto. Mergeto API może stanowić podstawę do tworzenia Oprogramowania wykorzystującego Mergeto API, mającego na celu wspieranie lub promowanie korzystania z Mergeto.
4.2.
Dostęp do Mergeto API oraz Oprogramowanie wykorzystujące Mergeto API nie może służyć naruszaniu praw JDF Cafe, podmiotów oraz osób trzecich, w szczególności nie może:

  • naruszać praw autorskich oraz praw do znaków towarowych i innych oznaczeń mogących wprowadzić odbiorców w błąd,
  • służyć do prezentowania danych statystycznych dotyczących wyników sprzedaży konkretnych Użytkowników Mergeto,
  • służyć do prezentowania w serwisach konkurencyjnych transakcji handlowych (w tym transakcji handlowych archiwalnych) organizowanych w ramach Mergeto,
  • służyć do tworzenia samodzielnych mechanizmów autoryzujących bądź weryfikujących Użytkownika.
4.3.
Rozpowszechnianie Oprogramowania wykorzystywanie Mergeto API, które w jakikolwiek sposób komunikuje się z Użytkownikami Mergeto, bądź uzależnione jest od wykorzystania loginu i hasła Użytkowników Mergeto, nie będących twórcami tego oprogramowania, wymaga zgody JDF Cafe.
4.4.
Osoby, Firmy lub inne Podmioty, udostępniające Oprogramowanie wykorzystujące Mergeto API zobowiązane są w każdym przypadku do podania użytkownikom Oprogramowania wykorzystującego Mergeto API rzetelnej informacji dotyczącej zasad korzystania z tego oprogramowania oraz wszelkich informacji związanych z polityką bezpieczeństwa odnośnie przechowywania i przetwarzania danych jej użytkowników.
4.5.
Odpowiedzialność za naruszenia powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich wynikłych z rozpowszechnienia bądź korzystania z Oprogramowania wykorzystującego Mergeto API spoczywa na Użytkownikach, którzy utworzyli lub posługują się Oprogramowaniem wykorzystującym Mergeto API.
4.6.
W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu bądź Regulaminu Mergeto, JDF Cafe ma prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z wszelkich usług świadczonych przez JDF Cafe.
III. INNE POSTANOWIENIA
5. ZMIANY REGULAMINU
5.1
JDF Cafe może zmienić Regulamin Mergeto API. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez JDF Cafe, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmian Regulaminu.
5.2
Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od JDF CAFE w związku z korzystaniem z Mergeto, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od JDF CAFE informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem transakcji i z realizacją umów.
5.3
Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach, terminie ich wejścia w życie i o sposobie akceptacji zmian.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1
Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt z JDF CAFE odpowiedzialnym za Mergeto API możliwy jest poprzez ogólnodostępny formularz kontaktowy Mergeto.
6.2
W uzasadnionych przypadkach związanych z rażącymi brakami lub problemami technicznymi Oprogramowania wykorzystującego Mergeto API, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa platformy Mergeto lub działań konkurencyjnych na szkodę serwisu Mergeto, JDF Cafe zastrzega sobie prawo do blokady klucza dostępowego i wszystkich programów/systemów z niego korzystających.
6.3
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Mergeto.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.