Aktualizacja regulaminu – dodanie sekcji regulującej korzystanie z Bonów zakupowych Mergeto

Wprowadziliśmy dodatkowy punkt 10 do Regulaminu Mergeto w związku z wprowadzeniem Bonów zakupowych Mergeto.

Poniżej treść dodanego punktu 14 Regulaminu Mergeto:

10. BONY ZAKUPOWE MERGETO
10.1
Wydawca Bonu zobowiązuje się przekazać (przypisać) Nabywcy Bonu Bon, a także zobowiązuje się do refundowania zakupów realizowanych przez Użytkownika przy udziale tego Bonu, do wysokości maksymalnej kwoty odpowiadającej kwocie nominalnej Bonu.
10.2
Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu gdy Bon został zakupiony bezpośrednio od Wystawcy Bonu lub też po finalnej cenie Bonu, w przypadku gdy Bon został zakupiony na Aukcji Specjalnej organizowanej w Mergeto przez Wydawcę Bonu.
10.3
Użytkownik Mergeto może otrzymać od Wystawcy Bonu, Bon lub Bony nieodpłatnie w przypadku gdy jest on lub są one nagrodą w konkursie lub akcji promocyjnej organizowanej przez Wystawcę Bonu.
10.4
Przekazanie Bonu Użytkownikowi następuje poprzez przypisanie Bonu (przez pracownika JDF Cafe) do konta zarejestrowanego i zweryfikowanego Użytkownika Mergeto. Lista przypisanych do Użytkownika Bonów wraz z kwotą nominalną Bonu, kwotą pozostałą do wykorzystania oraz liczbą dni ważności Bonu jest dostępna w panelu zarządzania Kontem Użytkownika.
10.5
Bon może być wykorzystany wyłącznie do dokonywania zakupów na platformie Mergeto.
10.6
Bon jest ważny i aktywny przez okres (liczbę dni) zdefiniowany przez Wystawcę Bonu i liczony jest od dodania Bonu do panelu zarządzania Kontem Użytkownika. Termin ważności Bonu jest przekazany Użytkownikowi przed aktywowaniem Bonu. Bon aktywowany na koncie Użytkownika wygasa wraz z upływem dnia jego ważności.
10.7
Wydawca ma prowo odmówić realizacji refundacji zakupów (do kwoty wykorzystanej z Bonu przy zakupie) przy udziale Bonu w przypadku upływu jego terminu ważności.
10.8
Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Bonem przy dokonywaniu zakupów wielokrotnie do wyczerpania kwoty nominalnej Bonu.
10.9
Przy realizacji Bonu nie przysługuje Użytkownikowi prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość kupowanego Towaru jest niższa niż pozostała do wykorzystania wartość na wskazanym podczas składania oferty zakupu Bonie. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika przy kolejnych zakupach w Mergeto.
10.10
Przy zakupach z wykorzystaniem Bonu, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy pełnej kwoty za kupowane Towary. Kwota z Bonu, wykorzystana przy zakupie zostanie przelana Użytkownikow przez JDF Cafe na rachunek bankowy podany przez Użytkownika w panelu zarządzaniem Kontem Użytkownika w ciągu 5 dni od daty zakupu.
10.11
JDF Cafe może wstrzymać lub odmówić wypłaty kwoty wykorzystanej przez Użytkownika z Bonu w przypadku braku pełnej wpłaty za zakupiony Towar w aukcji, w której został wykorzystany Bon.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.