Dotacje de minimis na lata 2014-2020

„De minimis” to jedna z form pomocy udzielanej firmom, której (co najważniejsze) nie trzeba zgłaszać do Komisji Europejskiej. Typowa pomoc publiczna wymaga takiego zgłoszenia. Dofinansowania w ramach pomocy de minimis funkcjonują w bardzo wielu obszarach funkcjonowania firm. Jednak należy uważać, aby nie przekroczyć dopuszczalnego limitu tj. 200 tyś. euro gdyż może to grozić utratą wsparcia.

Nazwa „de minimis” wywodzi się z prawa rzymskiego a konkretnie stwierdzenia „de minimis non curat lex” („prawo nie troszczy się o drobiazgi”). Oznacza to, że wysokość tej pomocy (do 200 tyś. euro) jest na tyle niska, że na tle europejskim nie zakłóca rynkowej konkurencyjności.

Każda firma może uzyskać pomoc de minimis w wysokości nieprzekraczającej 200 000.00 euro w okresie kolejnych 3 lat podatkowych. Oznacza to, że w okresie trzyletnim sumaryczna wartość tej pomocy nie może przekroczyć kwoty granicznej 200 000,00 euro. Pomoc de minimis udzielana jest jako m.in. zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości, niektóre koszty w ramach projektów inwestycyjnych pożyczki i poręczenia kredytów dla MSP, projekty promocji przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, dotacje informatyczne m.in. w zakresie e-usług oraz niektóre dotacje na rozwiązania elektronicznego B2B, a także niektóre dotacje inwestycyjne.

odbierz-premie-na-promowanie

Od 1 stycznia 2014 r. przepisy dotyczące pomocy de minimis zostały zmienione, a ich podstawą jest rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Z jego analizy wynika, że w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów nastąpiły znaczące zmiany (w większości korzystne dla przedsiębiorców), dotyczące m.in.:

  • zwiększenia pułapu pomocy dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100 tys. EUR do 200 tys. EUR),
  • dopuszczenie pomocy de minimis dla sektora węglowego,
  • doprecyzowania zasad dotyczących kumulacji pomocy,
  • wprowadzenia definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego).

Ostatni punkt jest niezwykle istotny ponieważ to właśnie dla „pojedynczego organizmu gospodarczego” przysługuje limit pomocy de minimis w wysokości 200 000,00 euro. Zatem w przypadku jeżeli dana firma jest „powiązana” osobowo lub kapitałowo z inną firmą (lub firmami) to trzeba odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. Czy nasza firma posiada w drugiej w drugiej firmie większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków?
  2. Czy nasza firma ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej firmy?
  3. Czy nasza firma ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną firmę zgodnie z umową zawartą z tą firmą lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki?
  4. Czy nasza firma, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej firmie lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki?
  5. Dodatkowo jeżeli nasza firma podlega któremukolwiek z powyższych czterech punktów poprzez powiązanie przez firmę lub firmy trzecie to i tak będzie uznane wspólnie za jedno przedsiębiorstwo.
Oszczędzaj i drukuj na A5

A w takim przypadku należy przeliczyć pomoc de minimis udzielną każdej z tych firm i ją zsumować. Dopiero wtedy możemy mieć pewność czy przekroczyliśmy pułap pomocy de minimis czy też nie.

Warto także pamiętać, że jeżeli w ramach jednego projektu wystąpi dotacja z dwóch źródeł np. pomoc de minimis i typowa pomoc publiczna, to ich sumaryczna wartość nie może przekroczyć dopuszczalnego limitu pomocy określonego przez mapę pomocy regionalnej.

Najważniejsze jest jednak, aby w ramach pomocy de minimis nie przekroczyć granicy 200 000 euro.

Ale skąd firma wie, że taką pomoc otrzymała? Otóż w każdym przypadku, gdy pomoc de minimis jest udzielana to instytucja, która jej udziela ma obowiązek wydania zaświadczenia, w którym są określone szczegółowo: typ, wartość w euro, wartość w PLN i data udzielenia. Przeliczając kwotę udzielonej pomocy de minimis z euro na złotówki lub odwrotnie, stosuje się średni kurs NBP z dnia, w którym ta pomoc została udzielona. Jako termin udzielenia zazwyczaj przyjmowany jest dzień podpisania umowy o dofinansowanie (mimo, że faktyczna dotacja zostanie wypłacona znacznie później).

Według założeń nad prawidłowym wykorzystywaniem pomocy de minimis miał czuwać SHRIMP, czyli System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej. System funkcjonuje od 2008 roku i miał usprawnić pracę urzędów w tym zakresie. Jednak i tak do dnia dzisiejszego przy każdej kolejnej udzielanej dotacji urzędnicy wymagają przedstawienia wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis z obecnego roku kalendarzowego oraz dwóch lat poprzedzających obecny rok. Miejmy nadzieję że w perspektywie 2014-2020 system ten usprawni proces nie tylko aplikowania o dotacje, ale również etap podpisania umów o dofinansowanie.

Mimo, że limity pomocy de minimis przysługujące każdej firmie mają być teoretycznie kontrolowane przez system SHRIMP to warto samemu tego pilnować. Ponieważ jeśli pułap zostanie przekroczony, konsekwencje poniesie firma,  a urzędnicy poproszą o zwrot udzielonej pomocy wraz z odsetkami.

Gwarancja de minimis

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił bardzo dobrą inicjatywę polegającą na udzielaniu gwarancji właśnie w ramach przysługującej nam pomocy de minimis. Firma korzystająca z gwarancji de minimis BGK nie otrzymuje gotówki, lecz zabezpieczenie spłaty kredytu czy pożyczki udzielanej przez bank komercyjny. Ma to szczególne znacznie w przypadku młodych firm nie posiadających majątku, który mógłby dla banku komercyjnego stanowić zabezpieczenie udzielonego kredytu. Dzięki gwarancji de minimis bank komercyjny ma pewność, że nawet w sytuacji kłopotów finansowych przedsiębiorcy kredyt będzie spłacany w części przez gwaranta, czyli BGK. Jednak należy zwrócić uwagę,  że gwarancja de minimis udzielana przez BGK nie jest całkowicie darmowa i wynosi 0,5 proc. wartości inwestycji. Do dnia dzisiejszego z gwarancji de minimis skorzystało ponad 45 tys. firm.

Przeczytaj również inne artykuły tego autora:

5 dotacyjnych hitów na rok 2015

Ruszają dotacje unijne na szkolenia!

Polska Cyfrowa – dotacje na kompetencje

Jak uzyskać 80 proc. dofinansowania do innowacji?

Harmonogram dotacji unijnych na 2015 dla firm.

Inteligentne specjalizacje kluczem do dotacji.

10 dotacji na innowacje i B+R w 2015 roku.

Nowe Dotacje Regionalne 2014-2020.

10 dotacji dla firm z programu Horyzont 2020 – 77 mld EUR do „wzięcia”.

Dotacje zwrotne 2014-2020.

Dotacje na klastering 2014-2020.

10 Dotacji z Unii w 2014 z największą pulą pieniędzy.

Inteligentny Rozwój – nowy Program Operacyjny. Dotacje unijne 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Protest/odwołanie po odrzuceniu wniosku dotacyjnego – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Dotacje unijne – 10 najważniejszych zmian w 2014-2020.

Dotacje de minimis na lata 2014-2020.

O Autorze:

inż. Paweł Szarubka

Dyrektor ds. Funduszy Europejskich, ISP Sp. z o.o.

tel.: 698 698 602


Contact me

Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku poligrafia i papiernictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz inżyniera informatyki w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej a także ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (wg MBA) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Funduszy  Europejskich w firmie ISP Sp. z o.o. (Reprograf Group). Doradza firmom w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym dotacji unijnych oraz optymalizacji finansowej inwestycji. Przygotowywał i rozliczał projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o łącznej wartości ponad 132 mln zł. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, informatycznych oraz badawczo-rozwojowych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań, autor artykułów, raportów i ekspertyz poświęconych tematyce funduszy unijnych. Jego zainteresowania obejmują także techniki optymalizacji produkcji, business intelligence, elektroniczną komunikację B2C/B2B oraz marketing internetowy i social media. 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.