10 dotacji na innowacje i B+R w 2015 roku.

Badania i rozwój to jeden z priorytetów dotacji unijnych na lata 2014-2020. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jako główna instytucja zarządzająca funduszami na ten cel ogłosiła harmonogram konkursów na 2015 roku. Przedsiębiorcy mogą wybierać w dosyć szerokim wachlarzu możliwości. Część działań jest znana z poprzednich lat, ale pojawi się także kilka nowości i pilotaży. Absolutnymi priorytetami w dostępie do dotacji jest współpraca między przedsiębiorcami i naukowcami oraz nowoczesne technologie prowadzące do komercjalizacji.

1. Strategmed (badania stosowane)

program jest adresowany do sektora medycznego działającego w obszarach kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii oraz medycyny regeneracyjnej. Program ma za zadanie wspierać postęp w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Nabór wniosków ruszy już w kwietniu, a o dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja składającego się z co najmniej jednego przedsiębiorcy i jednej jednostki naukowej. W 2014 roku z tej formy wsparcia skorzystało 28 projektów.

odbierz-premie-na-promowanie

2. Biostrateg (badania stosowane)

Na maj planowany jest konkurs z programu Biostrateg. Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarze środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa oraz sukcesywny transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu. Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych: bezpieczeństwo żywności, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej, leśnictwo i przemysł drzewny. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja naukowo-przemysłowe złożone z co najmniej trzech podmiotów. Minimalna wartość dotacji to 10 mln zł.

3. BlueGas (badania stosowane)

Program jest ukierunkowany na wsparcie dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z  wydobyciem gazu łupkowego. Konkurs wystartuje w wrześniu. O granty mogą walczyć konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy otrzymają w wysokości aż 80 proc. na badania przemysłowe i 60 proc. na prace rozwojowe.

4. CuBR

Podstawowym celem tego dofinansowania jest stymulowanie wspólnych działań na rzecz opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów polskiej branży metali nieżelaznych. Strategicznym celem jest osiągnięcie przez Polskę pozycji światowego lidera przemysł metali nieżelaznych, szczególnie w zakresie produkcji miedzi. W konkursie który wystartuje w maju mogą wziąć udział konsorcja — zarówno jednostek naukowych z udziałem firm, jak i samych naukowców. Minimalna wartość projektu to 3 mln zł.

5. Go_Global.pl

Wsparcie zostanie zaoferowane na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe przez innowacyjne firmy z sektorów wysokiej i średniowysokiej technologii. Dofinansowanie zostanie przeznaczone w szczególności na działania polegające na wypracowaniu strategii wejścia na rynki światowe, przygotowanie opracowanych innowacji pod kątem wymagań rynków światowych, weryfikację opracowanej strategii, w szczególności poprzez jej ocenę dokonywaną przez instytucje typu venture capital działające na rynkach światowych. Maksymalne dofinansowanie to 200 tys. zł.

6. Szybka ścieżka (1.1 POIR)

Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Jest ono kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W pierwszej edycji programu w 2014 roku dofinansowanie otrzymało 115 projektów na łączną kwotę 254 mln zł. Innowacją popisało się także samo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju które cały proces oceny projektów przeprowadziło w zaledwie 60 dni (średni czas oceny projektów to około 4-5 miesięcy). Konkursy dla małych i średnich firm zostanie uruchomiony w kwietniu natomiast firmy duże będą miały taką szansę w październiku.

7. Innomed (POIR)

Program sektorowy INNOMED ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Wsparcie otrzymają innowacyjne technologie w zakresie: poszukiwania nowych leków innowacyjnych, rozwoju innowacyjnych leków i terapii, personalizacji terapii i prewencji, innowacyjnych technologii produkcji leków generycznych. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w październiku.

8. Innolot (POIR)

Program ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. Budżet programu wynosi 500 mln PLN. Adresatami programu są konsorcja naukowe, których liderami będą przedsiębiorcy. Konkurs ruszy już w kwietniu.

9. Demonstrator (POIR)

Finansowaniem mogą być objęte projekty dotyczące realizacji przez przedsiębiorstwo prac B+R związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (np. prototypy linii technologicznych). Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie (przy wykorzystaniu własnych zasobów) lub zlecając realizację prac B+R podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom naukowo-przemysłowym, itp.). Realizacja projektu ma doprowadzić projekt do momentu w którym będzie możliwe skomercjalizowanie innowacyjnego produktu lub technologii. Dotychczas wsparcie w programie otrzymało 45 projektów na łączną kwotę 432 mln zł. Konkurs ruszy już w maju.

10. E-Pionier (POPC)

E-Pionier to projekt pilotażowy skierowany w szczególności do programistów. Celem konkursu jest zwiększenie zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. Całkowita nowością będzie zastosowanie modelu PCP – pre-commercial procurement – zamówień przedkomercyjnych. Model ten odbiega od standardowej procedury zamówień publicznych, gdzie z góry dokonuje się specyfikacji zamawianego produktu lub usługi. W ramach PCP zamawiający zgłasza pewien problem, na który na rynku nie ma odpowiedzi w postaci zidentyfikowanego rozwiązania. Dofinansowanie otrzymają pomysły rozwiązujące problemy istotne społecznie lub gospodarczo. Pierwszy konkurs zostanie przeprowadzony w kwietniu. Budżet programu to ok. 100 mln zł. E-pionier będzie realizowany do roku 2020. Jego ostatecznymi odbiorcami będą zespoły interdyscyplinarne z udziałem programistów.

Warto także zwrócić uwagę na konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod nazwą „Wsparcie w ramach dużego bonu”. Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może obejmować w szczególności opracowanie obejmujące ocenę potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy, planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji, prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu, strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu lub też wdrożenie nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji. Dotacja maksymalna to 50 000 zł przy 80 proc. poziomie dofinansowania. Nabór wniosków już w kwietniu.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w 2015 roku:

10_dotacji_na_innowacje

Przeczytaj również inne artykuły tego autora:

5 dotacyjnych hitów na rok 2015

Ruszają dotacje unijne na szkolenia!

Polska Cyfrowa – dotacje na kompetencje

Jak uzyskać 80 proc. dofinansowania do innowacji?

Harmonogram dotacji unijnych na 2015 dla firm.

Inteligentne specjalizacje kluczem do dotacji.

10 dotacji na innowacje i B+R w 2015 roku.

Nowe Dotacje Regionalne 2014-2020.

10 dotacji dla firm z programu Horyzont 2020 – 77 mld EUR do „wzięcia”.

Dotacje zwrotne 2014-2020.

Dotacje na klastering 2014-2020.

10 Dotacji z Unii w 2014 z największą pulą pieniędzy.

Inteligentny Rozwój – nowy Program Operacyjny. Dotacje unijne 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Protest/odwołanie po odrzuceniu wniosku dotacyjnego – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Dotacje unijne – 10 najważniejszych zmian w 2014-2020.

Dotacje de minimis na lata 2014-2020.

O Autorze:

inż. Paweł Szarubka

Dyrektor ds. Funduszy Europejskich, ISP Sp. z o.o.

tel.: 698 698 602


Contact me

Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku poligrafia i papiernictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz inżyniera informatyki w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej a także ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (wg MBA) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Funduszy  Europejskich w firmie ISP Sp. z o.o. (Reprograf Group). Doradza firmom w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym dotacji unijnych oraz optymalizacji finansowej inwestycji. Przygotowywał i rozliczał projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o łącznej wartości ponad 132 mln zł. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, informatycznych oraz badawczo-rozwojowych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań, autor artykułów, raportów i ekspertyz poświęconych tematyce funduszy unijnych. Jego zainteresowania obejmują także techniki optymalizacji produkcji, business intelligence, elektroniczną komunikację B2C/B2B oraz marketing internetowy i social media. 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.