Harmonogram dotacji unijnych na 2015 dla firm.

Po wielu miesiącach oczekiwania w końcu zostały uruchomione pierwsze dotacje dla przedsiębiorców z nowego budżetu unijnego. Swoje konkursy ogłosiły już nie tylko PARP i NCBiR, ale również w ramach programów regionalnych także opolskie, podkarpackie, pomorskie, lubuskie, podlaskie i śląskie. Kolejne województwa także zapewniają że konkursy uruchomią już w drugim i trzecim kwartale 2015 roku. Pieniędzy jest wyjątkowo dużo dlatego już dziś warto wiedzieć co nas czeka.

Badania na rynek

Wsparcie będzie udzielane na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników własnych bądź zakupionych prac B+R, w uzasadnionych przypadkach także na prace rozwojowe związane z dostosowaniem posiadanej technologii. Szczególnie preferowane będą projekty dotyczące krajowych inteligentnych specjalizacji. Z wstępnych ustaleń wynika że minimalna wartość projektu to 10 mln zł kosztów całkowitych natomiast maksymalne dofinansowanie będzie wynosiło 10 mln zł dla części wdrożeniowej oraz 5 mln zł dla części obejmującej prace rozwojowe. Alokacja na konkurs wynosi 500 mln PLN natomiast cała alokacja na działanie wynosi ponad 850 mln euro.

odbierz-premie-na-promowanie

Kredyt Technologiczny

Projekt będzie obejmował wsparcie inwestycji w zakresie wdrożeń nowych technologii oraz uruchamiania na ich podstawie produkcji nowych produktów lub świadczenia nowych usług. Nowa technologia zgodnie z definicją będzie musiała być to technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wiedzy technicznej stanowiącej tajemnicę przedsiębiorcy. Preferowane będą projekty realizowane w obszarach kluczowych technologii przyszłości, zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami.  Maksymalna kwota premii technologicznej: 6 mln zł. Ocena technologii dokonywana przez zewnętrznych ekspertów branżowych. Alokacja na konkurs będzie wynosiła 303 mln PLN.

4Stock

Działanie polega na dofinansowaniu do 50% wydatków poniesionych przez MŚP w drodze do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym (debiut na rynku głównym GPW, rynku Newconnect, zagranicznych rynkach regulowanych) bądź dłużnym (emisja obligacji). Nowością w tym instrumencie będzie otwarcie się na przedsiębiorców zamierzających finansować rozwój firmy, którzy nie chcą dzielić się swoimi udziałami lub akcjami, a preferują formułę długu w postaci emisji obligacji. Ponadto analizowana jest możliwość finansowania także wydatków związanych z pozyskaniem ratingu przez przedsiębiorstwa. Dzięki pozyskaniu ratingu zmniejszeniu ulegnie przyszły koszt pozyskania finansowania dłużnego, a także zwiększy się wiarygodność polskich firm na rynkach zagranicznych. Planowana alokacja na konkurs to 10 mln PLN.

Ochrona patentowa

Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. Planowana alokacja na konkurs to 50 mln PLN.

Dolnośląskie

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP. W ramach priorytetu realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju MŚP poprzez wsparcie dotacyjne oraz instrumenty finansowe. Dotację otrzymają wyłącznie projekty inwestycyjne wspierające innowacyjność produktową – prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, oraz innowacyjność procesową przedsiębiorstw – dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Opolskie

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty badawczo-rozwojowe obejmujące budowę, rozbudowę, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;  finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.: badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji. Kwota przeznaczona na konkurs 120 mln PLN (30mln EUR).

Podkarpackie

Działanie 1.3c Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Wsparcie rozwoju istniejących MŚP poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu albo usługi oraz inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące poprawie konkurencyjności produkcji. O dofinansowanie mogą ubiegać się także nowo powstałe przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 41 615 000 zł.

Pomorskie

Działanie 2.2A Inwestycje profilowane. Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowa zaplecza – umożliwiające istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości. Wsparcie adresowane będzie do przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji. O dofinansowanie mogą ubiegać się także przedsięwzięcia służące poprawie efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wspierane będą również inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało- transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii.

Lubuskie

Działanie 1.1 Badania i innowacje. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty obejmujące fazę badawczo – rozwojową do tzw. „pierwszej produkcji” włącznie. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R będą obejmowały rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Dofinansowane będą również usługi badawcze B+R świadczone przez jednostki B+R na rzecz przedsiębiorstw. Realizacja projektów wyłącznie w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 40 000 000,00

Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości  (bon na innowacje). Dofinansowaniem zostanie objęty zakup usług istotnych dla przedsiębiorcy z sektora MŚP w procesie opracowywania nowego /ulepszonego produktu/usługi lub zmian procesowych w przedsiębiorstwie. Dysponentem bonów będzie jednostka naukowa. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 8 000 000,00

Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP. Dofinansowanie będzie udzielane w ramach dwóch schematów: I. Wdrożenie wyników prac B+R oraz II. Wsparcie inwestycyjne MŚP. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się projekty polegające na wdrożeniu dostępnych wyników prac B+R (zakup wyników prac B+R/technologii, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą) oraz projekty służące zwiększaniu innowacyjności przedsiębiorstw także w ramach zwrotnych instrumentów finansowych. Planowana alokacja to 40 000 000,00.

Podlaskie

Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Celem działania jest wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w samych przedsiębiorstwach w obszarach zaliczanych do inteligentnych specjalizacji, Wsparcie projektów dotyczących z jednej strony wyposażenia działów B+R, z drugiej realizacji samych badań co w dłuższym okresie czasu przyczyni się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, a także do dalszego wzrostu nakładów prywatnych na działalność B+R. Premiowane będą projekty realizowane przez konsorcja przedsiębiorstw czy konsorcja przemysłowo-naukowe. W ramach Działania 1.2 (PI 1b) możliwe jest finansowanie prac B+R do etapu pierwszej produkcji włącznie. Natomiast produkcja masowa wyrobów innowacyjnych będzie wspierana w ramach Działania 1.3.

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – ekoinnowacje. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty obejmujące szeroko rozumiane innowacje, obejmujące wdrożenie nowych produktów, procesów, sposobów organizacji i marketingu. Poziom i formy wsparcia będą dostosowane do rodzaju działalności przedsiębiorstw i związanego z nią poziomu ryzyka. Ekoinnowacje rozumiane jako: rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców, inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych, przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami, innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp., inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej, działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska, działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem, rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Śląskie

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Dotacja jest przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w B+R jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej. W ramach działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie województwa śląskiego. Wzmacnianie możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia prac B+R służyć będzie tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP. W ramach działania 3.2. realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich. Wsparcie uzyskają projekty skierowane na  pozyskanie i wdrożenie innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nie technologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej. Termin naboru: II – III kwartał 2015 r. Alokacja: 48 000 000,00 PLN. Wartość dofinansowania o którą musi aplikować wnioskodawca musi wynieść pomiędzy 100 000,00 PLN, a 2 000 000,00 PLN. Działanie 3.2. obejmować będzie rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. W ramach działania 3.2. przedsiębiorstwo będzie mogło wprowadzić na rynek nowy, innowacyjny produkt opracowany z kolei w ramach działania 1.2.

Kujawsko-Pomorskie

Priorytet Inwestycyjny 1b. Działania w tamach tego priorytetu będą prowadziły do aktywności badawczej przedsiębiorstw skutkującej zwiększeniem nakładów na B+R+I w przedsiębiorstwach. Wsparcie to będzie obejmować cały cykl innowacji, począwszy od fazy badań (stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, koszty prowadzenia lub zakupu badań), poprzez etap prac rozwojowych, do etapu wdrożenia rozumianego jako uruchomienie pilotażowej (testowej) produkcji/sposobu świadczenia usługi (np. stworzenie demonstracyjnej linii technologicznej). Dopuszczalne będzie również finansowanie zakupu oraz wdrożenie wyników prac B+R zakupionych od jednostek naukowych.

Lubelskie

Działanie 1.2 Badania celowe Datacja przeznaczona na opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe)

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-zwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa

B+R w przedsiębiorstwach (tzw. „szybka ścieżka”).

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Alokacja na konkurs wynosi 1,6 mld PLN. Natomiast alokacja na całe działanie to aż 1,9 mld euro.

Demonstrator

W ramach projektu będzie można ubiegać się o dofinansowanie projektów, obejmujących realizację B+R nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Finansowaniem mogą być objęte projekty dotyczące realizacji przez przedsiębiorstwo prac B+R związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. W ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych tj. faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Alokacja na konkurs wynosi 500 mln PLN.

Duży bon

Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wsparcie w ramach Programu stanowi pomoc de minimis. Konkurs będzie trwał do 21.04.2015. Aplikować mogą tylko mikro i małe przedsiębiorstwa. Alokacja wynosi 4,1 mln PLN.

Infrastruktura B+R

W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. Alokacja na konkurs wyniesie 460 mln PLN.

Mały bon

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). Dofinansowanie może wynieść 100% kosztów ale nie więcej niż 15 tyś. zł. Alokacja na konkurs wynosi 46,1 mln PLN

Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

W konkursie dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące prowadzenie badań przemysłowych lub prac rozwojowych, związanych z rozwiązaniem problemu technologicznego zgłoszonego przez przedsiębiorcę, realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcja z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Zakres tematyczny konkursu zostanie szczegółowo określony po dokonaniu wyboru strategicznych programów badawczych,  wskazujących obszary i tematy badawcze, w ramach których prowadzone prace B+R stanowić będą odpowiedź na zdefiniowany przez przedsiębiorcę problem technologiczny. Alokacja na konkurs wyniesie 120 mln PLN.

Projekty aplikacyjne

Celem tego instrumentu jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Instrument ten służy wsparciu projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych realizowanych w ramach konsorcjum, tworzonego przez jedną jednostkę naukową i co najmniej jednego przedsiębiorcę. Projekty finansowane w ramach instrumentu powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym. Alokacja na konkurs wynosi 200 mln PLN

Polska Wschodnia

1.3.1.Wdrażanie innowacji przez MŚP. Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów lub usług poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Działanie 1.4. Wzór na konkurencję. Działanie przewiduje kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej (rozumianej jako rekomendacje dalszych działań), na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego wdrożona zostanie innowacja. W ramach działania przewidziano dwuetapowe wsparcie: Etap I – w ramach etapu zostaną przeprowadzone audyty wzornicze w firmach, Etap II – wsparcie na wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu (konkurs w ramach Etapu II zostanie ogłoszony w 2016 roku).

Przeczytaj również inne artykuły tego autora:

5 dotacyjnych hitów na rok 2015

Ruszają dotacje unijne na szkolenia!

Polska Cyfrowa – dotacje na kompetencje

Jak uzyskać 80 proc. dofinansowania do innowacji?

Harmonogram dotacji unijnych na 2015 dla firm.

Inteligentne specjalizacje kluczem do dotacji.

10 dotacji na innowacje i B+R w 2015 roku.

Nowe Dotacje Regionalne 2014-2020.

10 dotacji dla firm z programu Horyzont 2020 – 77 mld EUR do „wzięcia”.

Dotacje zwrotne 2014-2020.

Dotacje na klastering 2014-2020.

10 Dotacji z Unii w 2014 z największą pulą pieniędzy.

Inteligentny Rozwój – nowy Program Operacyjny. Dotacje unijne 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Protest/odwołanie po odrzuceniu wniosku dotacyjnego – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Dotacje unijne – 10 najważniejszych zmian w 2014-2020.

Dotacje de minimis na lata 2014-2020.

O Autorze:

inż. Paweł Szarubka

Dyrektor ds. Funduszy Europejskich, ISP Sp. z o.o.

tel.: 698 698 602


Contact me

Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku poligrafia i papiernictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz inżyniera informatyki w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej a także ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (wg MBA) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Funduszy  Europejskich w firmie ISP Sp. z o.o. (Reprograf Group). Doradza firmom w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym dotacji unijnych oraz optymalizacji finansowej inwestycji. Przygotowywał i rozliczał projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o łącznej wartości ponad 132 mln zł. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, informatycznych oraz badawczo-rozwojowych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań, autor artykułów, raportów i ekspertyz poświęconych tematyce funduszy unijnych. Jego zainteresowania obejmują także techniki optymalizacji produkcji, business intelligence, elektroniczną komunikację B2C/B2B oraz marketing internetowy i social media. 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.