Nowe Dotacje Regionalne 2014-2020.

W latach 2014-2020 znacznie większa część funduszy popłynie przez regiony. W nagrodę za bardzo dobre wyniki w realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013, poszczególne województwa będą zarządzać znacznie większą pulą środków niż dotychczas, przekraczającą 31 mld euro. W latach 2007-13 urzędy marszałkowskie w ramach programów regionalnych mieli do dyspozycji 25 proc. środków przeznaczonych dla Polski. Teraz będzie to aż 40 proc.

Każde województwo będzie miało swój indywidualny Regionalny Program Operacyjny (RPO). To właśnie na poziomie regionalne będą podejmowane decyzje, jakie cele w danym województwie wymagają największego wsparcia. Jednak część tych celi będzie wspólna dla każdego z 16 RPO. Nowe Dotacje Regionalne największy nacisk położą przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu, co również znajdzie swoje odzwierciedlenie w tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacjach, czyli dziedzinach charakterystycznych dla danego obszaru, stanowiących ich potencjał rozwojowy. Do najczęściej wskazywanych inteligentnych specjalizacji należą technologie informacyjno-komunikacyjne.

odbierz-premie-na-promowanie

Nowością jest także tzw. dwufunduszowość RPO czyli środki pochodzić będą zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jak i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Takie rozwiązanie spowoduje dużo łatwiejsze projektowanie kompleksowych inwestycji.

Do tej pory KE przyjęła siedem RPO (dolnośląskie, śląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie oraz wielkopolskie). Na akceptację wciąż czeka dziewięć regionalnych programów. Jednak już dziś wiemy, że przedsiębiorcy będą grupą, która najbardziej skorzysta na nowym rozdaniu unijnych funduszy. Na obszar przedsiębiorczości pójdzie łącznie około 20 mld EUR.

Najważniejsze założenia poszczególnych RPO:

Dolnośląskie

Alokacja ok. 2,2 mld euro (EFRR ok. 1,6 mld euro, EFS ponad 633 mln euro). W dolnośląskim nadrzędnym celem będzie wzrost konkurencyjności gospodarki regionu w oparciu o badania i rozwój. Pójdzie na to największa pula środków. Dużym wyzwaniem będzie także poprawa infrastruktury transportowej. Dodatkowo Dolny Śląsk postawi także na wzrost udziału energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej, wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników.

Kujawsko-pomorskie

Alokacja ok. 1,9 mld euro (z EFRR ponad 1,3 mld euro, z EFS ok. 535 mln euro). Innowacyjność i przedsiębiorczość otrzyma w tym regionie największy zastrzyk z unijnej kasy. Dzięki temu ma nastąpić zdecydowana poprawa na rynku pracy. Dodatkowo na dotacje mogą liczyć projekty dotyczące efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej (w tym transport niskoemisyjny w miastach) oraz zwiększania dostępu do zatrudniania.

Lubelskie

Alokacja ok. 2,2 mld euro (z EFRR ok. 1,6 mld euro, z EFS ok. 627 mln euro). Lubelskie stawia na współpracę przedsiębiorców z naukowcami. Dzięki temu ma zostać osiągnięty znaczący wzrost konkurencyjności firm. Jednak wśród priorytetów znajdziemy także poprawę dostępu do usług cyfrowych oraz działania na rzecz ochrony środowiska w tym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i wzrost wykorzystania energii odnawialnej.

Lubuskie

Alokacja ok. 907 mln euro (z EFRR ok. 651 mln euro, z EFS ok. 255 mln euro). Za główny cel obrano aktywizację badawczo-rozwojową przedsiębiorstw i znaczący wzrost ich konkurencyjności. Niezwykle ważny będzie także rozwój usług cyfrowych dla mieszkańców i zwiększenie dostępności transportowej województwa. Pewna część środków zostanie także przeznaczona na poprawę środowiska naturalnego i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej.

Łódzkie

Alokacja ok. 2,2 mld euro (z EFRR ponad 1,6 mld euro, z EFS ok. 634 mln euro). Środki programu zostaną skierowane na wsparcie sfery B+R oraz innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, a także poprawę stanu infrastruktury transportowej, ochronę środowiska i gospodarkę niskoemisyjną. Unijne fundusze popłyną również na projekty związane z edukacją oraz rewitalizacją.

Małopolskie

Alokacja ok. 2,8 mld euro (z EFRR ok. 2 mld euro, z EFS ok. 809 mln euro). Małopolska skoncentrowała się w głównej mierze na swoich przedsiębiorcach. Pomoże im podnieść konkurencyjność m.in. przez działania badawczo-rozwojowe. Duża uwaga zostanie także poświęcona infrastrukturze transportowej oraz gospodarce niskoemisyjnej.

Mazowieckie

Alokacja ok. 2 mld euro (z EFRR ponad 1,5 mld euro, z EFS ponad 545 mln euro). Cel główny dla Mazowsza to rozwój konkurencyjności gospodarki regionu opartej na innowacyjności i przedsiębiorczości. Ważnym elementem będzie także zmniejszenie bezrobocia, ochrona środowiska i opieka medyczna.

Opolskie

Alokacja ok. 945 mln euro (z EFRR ponad 679 mln euro, z EFS prawie 266 mln euro). Opolskie także zadba o swoich przedsiębiorców. To właśnie oni otrzymają największe wsparcie. Środki zostaną przeznaczone także na działania związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, niskoemisyjną gospodarką i zatrudnieniem.

Podkarpackie

Alokacja ok. 2,1 mld euro (z EFRR ponad 1,5 mld euro, z EFS ponad 594 mln euro). W województwie podkarpackim największym wyzwaniem jest zwiększenie zatrudnienia. Dlatego na wsparcie mogą liczyć projekty gwarantujące wzrost gospodarczy przy jednoczesnym tworzeniu nowych miejsc pracy. Wsparcie otrzymają także technologie informacyjno-komunikacyjne oraz niskoemisyjne.

Podlaskie

Alokacja ok. 1,2 mld euro (z EFRR ponad 872 mln euro, z EFS ok. 341 mln euro). Głównym celem jest wzrost konkurencyjności gospodarki opartej na regionalnych specjalizacjach m.in. poprzez inwestycje w badania i rozwój, innowacje i wzmocnienie konkurencyjności firm. Duża część środków wesprze także transport i gospodarkę niskoemisyjną.

Pomorskie

Alokacja ok. 1,8 mld euro (z EFRR ponad 1,3 mld euro, z EFRR ponad 524 mln euro). Pomorze na pierwszym miejscu stawia transport zbiorowy i niskoemisyjność gospodarki. W drugiej kolejności na wsparcie mogą liczyć innowacje i przedsiębiorczość oraz zatrudnienie i aktywizacja zawodowa.

Śląskie

Alokacja ok. 3,4 mld euro (z EFRR blisko 2,5 mld euro, z EFS ok. 978 mln euro). Program zakłada rozwój regionu przede wszystkim poprzez wsparcie inwestycji z obszaru efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej, jak i inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową wraz z zakupem taboru. Na wsparcie mogą liczyć także innowacyjni przedsiębiorcy. Priorytetem będzie także zwiększanie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Świętokrzyskie

Alokacja ok. 1,3 mld euro (z EFRR 980,7 mln euro, z EFS ponad 383 mln euro). Region świętokrzyski najwyższą uwagę przykłada do budowania potencjału przedsiębiorstw. Jednak nie zapomina także o dziedzictwie naturalnym i kulturowym, który będzie mógł liczyć na solidne fundusze. Wyodrębniono również środki dla tzw. obszarów strategicznej interwencji tj. m.in. miast i otaczających je obszarów wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji.

Warmińsko-mazurskie

Alokacja ok. 1,7 mld (z EFRR ponad 1,2 mld euro, z EFS ok. 486 mln euro). Fundusze popłyną w głównej mierze do firm, które będą wdrażały innowacyjne i proekologiczne technologie. Niezwykle ważny będzie także transport oraz regionalny rynek pracy.

Wielkopolskie

Alokacja ponad 2,4 mld euro (z EFRR ponad 1,7 mld euro, z EFS ponad 689 mln euro). Jednym z kluczowych kierunków wykorzystania środków, tak jak i w poprzednich latach, będzie wsparcie wzrostu gospodarczego, kreowanie innowacji oraz walka z bezrobociem.

Zachodniopomorskiego

Alokacja ok. 1,6 mld euro (z EFRR ponad 1,1 mld euro, z EFS ponad 450 mln euro). Dofinansowanie UE ma przede wszystkim służyć budowie potencjału gospodarczego regionu opartego na inteligentnych specjalizacjach oraz bezpośrednim lub pośrednim wsparciu przedsiębiorstw. Ważne będzie także dokończenie inwestycji w infrastrukturę podstawową. Ponadto nacisk zostanie położony na działania związane z efektywnością energetyczną oraz zapobieganiem zmianom klimatu.

Pierwsze konkursy dla przedsiębiorców zostaną ogłoszone na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2015 r. Jednak nie należy czekać z przygotowaniami na ostatnią chwilę. Dobre przygotowanie wniosku zajmuje co najmniej kilka miesięcy, a pierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie grantu ze względu na stosunkowo małą liczbę chętnych.

Przeczytaj również inne artykuły tego autora:

5 dotacyjnych hitów na rok 2015

Ruszają dotacje unijne na szkolenia!

Polska Cyfrowa – dotacje na kompetencje

Jak uzyskać 80 proc. dofinansowania do innowacji?

Harmonogram dotacji unijnych na 2015 dla firm.

Inteligentne specjalizacje kluczem do dotacji.

10 dotacji na innowacje i B+R w 2015 roku.

Nowe Dotacje Regionalne 2014-2020.

10 dotacji dla firm z programu Horyzont 2020 – 77 mld EUR do „wzięcia”.

Dotacje zwrotne 2014-2020.

Dotacje na klastering 2014-2020.

10 Dotacji z Unii w 2014 z największą pulą pieniędzy.

Inteligentny Rozwój – nowy Program Operacyjny. Dotacje unijne 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Protest/odwołanie po odrzuceniu wniosku dotacyjnego – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Dotacje unijne – 10 najważniejszych zmian w 2014-2020.

Dotacje de minimis na lata 2014-2020.

O Autorze:

inż. Paweł Szarubka

Dyrektor ds. Funduszy Europejskich, ISP Sp. z o.o.

tel.: 698 698 602


Contact me

Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku poligrafia i papiernictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz inżyniera informatyki w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej a także ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (wg MBA) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Funduszy  Europejskich w firmie ISP Sp. z o.o. (Reprograf Group). Doradza firmom w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym dotacji unijnych oraz optymalizacji finansowej inwestycji. Przygotowywał i rozliczał projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o łącznej wartości ponad 132 mln zł. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, informatycznych oraz badawczo-rozwojowych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań, autor artykułów, raportów i ekspertyz poświęconych tematyce funduszy unijnych. Jego zainteresowania obejmują także techniki optymalizacji produkcji, business intelligence, elektroniczną komunikację B2C/B2B oraz marketing internetowy i social media. 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.