Wystawienie aukcji

Moduł umożliwia automatyzację procesu uruchomienia (wystawienia) aukcji.

Request Method POST
Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/startAuction/{ID_KATEGORII}

 1. auctionTiming | struktura | opcjonalne
  Struktura zawierająca dane służące do ustawiania daty rozpoczęcia aukcji i czasu jej trwania.
  • startNow | boolean | opcjonalne | domyślna wartość
   Jeśli jest ustawiony na true to aukcja zostanie wystawiona teraz.
  • futureDate | date | opcjonalne | domyślna wartość
   Data wystawienia aukcji w innym terminie. Maksymalnie 14 dni do przodu. Format danych: YYYY-MM-DD.
  • futureHour | int | opcjonalne | domyślna wartość
   Godzina wystawienia aukcji w innym terminie.  Może przyjąć wartości: 0 – 23.
  • futureMinute | int | opcjonalne | domyślna wartość
   Minuta wystawienia aukcji w innym terminie. Może przyjąć wartości: 0,15,30,45.
  • duration | int | opcjonalne | domyślna wartość
   Czas trwania aukcji wyrażony w dniach. Zakres 1 – 30.
 2. mergedAuction | struktura | wymagane
  Struktura zawierająca informacje o wystawianej aukcji.
  • permissionType | string | opcjonalne | domyślna wartość |  akceptowane wartości
   Typ dostępu do aukcji.
  • title | string (5-90 znaków) | wymagane
   Tytuł aukcji.
  • shortDescription | string (5-170 znaków) | wymagane
   Skrócony opis aukcji.
  • description | string (5-60000 znaków) | wymagane
   Opis aukcji.
  • unitType | string | wymagane |  akceptowane wartości
   Jednostka miary towaru w jakiej sprzedajesz towar lub usługę.
  • priceType | string | opcjonalne | domyślna wartość |  akceptowane wartości
   Cena netto / brutto.
  • vatRate | string | opcjonalne | domyślna wartość |  akceptowane wartości
   Stawka VAT.
  • currency | string | opcjonalne | domyślna wartość |  akceptowane wartości
   Waluta aukcji.
  • currencyAccounting | string | opcjonalne | domyślna wartość |  akceptowane wartości
   Waluta rozliczeniowa.
  • currencySettlement | string | opcjonalne |  akceptowane wartości
   Sposób przeliczania walut.
  • exchangeRate | decimal (12,2) | opcjonalne
   Kurs wymiany. Jeśli waluta rozliczeniowa jest inna niż waluta aukcji oraz sposób przeliczania jest ustawiony na ‚CONST_RATE’ to przesłanie parametru jest wymagane i określa ile kosztuje 1 złoty w wybranej walucie rozliczeniowej.
  • deliveryType | string |  opcjonalne | akceptowane wartości
   Dostawa tradycyjna. Pole jest wymagane jeśli electronicDelivery jest false. Dla wartości SELLER, BOTH musi być zdefiniowane deliverySchemaFormObject, deliverySchemaDetails lub customDelivery, customDeliverySchemaDetails.
  • electronicDelivery | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Dostawa elektroniczna. Jeśli ustawione na true to inne warianty dostawy (deliveryType) nie będą brane pod uwagę.
  • vatInvoice | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Wystawiam faktury VAT.
  • buyNow | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Wariant sprzedaży kup teraz.
  • paymentMethods | string[] | wymagane | akceptowane wartości
   Parametr odpowiadający za sposoby płatności.
  • paymentTerm | int | opcjonalny
   Po ilu dniach nastąpi dostawa.
  • buyWithoutRegistration | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Wariant sprzedaży zakup bez rejestracji.
  • buyerCompanyRestriction | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Oferty kupna będą mogły składać wyłącznie firmy.
  • pricingVisibility | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Poziomy cenowe mają być widoczne dla Kupujących.
  • minTransactionVolume | int | opcjonalny | domyślna wartość
   Min. sprzedażowe do jednego klienta.
  • maxTransactionVolume | int | opcjonalny
   Max. sprzedażowe do jednego klienta.
  • supplyAbility | int | opcjonalny
   Ilość dni od zamknięcia aukcji, po których towar będzie dostępny.
  • deliveryDescription | string (5-320 znaków) | opcjonalny
   Dodatkowe uwagi do dostępności towaru i dostawy.
  • specificParameters | string (0-100 znaków) | opcjonalny
   Nazwy parametrów.
  • specificParametersRequired | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Podanie wartości parametrów przez Kupującego będzie warunkiem koniecznym złożenia oferty.
  • sellerCoupon | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   W aukcji chcę sprzedawać kupony.
  • sellerCouponTemplate | struktura | opcjonalny
   Struktura przekazująca opcje i parametry kuponów.
   • description | string (5-60000 znaków) | wymagane
    Warunki oferty.
   • couponValue | decimal (12,2) | wymagane
    Wartość kuponu.
   • startDate | date | wymagane
    Określa początek ważności kuponu.
   • expirationDate | date | wymagane
    Określa koniec ważności kuponu.
   • couponDescriptionTheSameAsAuction | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
    Informacja na kuponie taka sama jak opis aukcji.
  • sellerClaimedMarketPrice | decimal (12,2) | opcjonalny
   Standardowa cena rynkowa przy zgłaszaniu superokazji.
  • sellerClaimedMarketPriceDesc | string (0-255 znaków) | opcjonalny
   Komentarz / Uzasadnienie zgłoszenia superokazji.
  • cyclicRepeat | int | opcjonalny | domyślna wartość
   Liczba dodatkowych wystawień aukcji. Zakres 0 – 30.
  • cyclicInterval | int | opcjonalny | domyślna wartość
   Przerwa pomiędzy kolejnymi wystawieniami aukcji. Zakres 0 – 30.
  • cyclicOnlyRemainingVolume | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Wystawianie tylko pozostałego (niesprzedanego) towaru przy wystawianiu cyklicznym.
  • minTotalVolume | int | opcjonalny | domyślna wartość
   Wymagana minimalna ilość sprzedanych w danej aukcji towarów. Jest to „ilość od” pierwszego progu cenowego. Musi być większe lub równe minTransactionVolume.
  • minLogistic | int | opcjonalny | domyślna wartość
   Określ jaką minimalną ilość towaru jesteś skłonny dostarczyć do jednego Kupującego.
  • distinguished | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Promowanie aukcji: wyróżnienie.
  • highlighted | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Promowanie aukcji: podświetlenie.
  • bold | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Promowanie aukcji: pogrubienie.
 3. deliverySchemaFormObject | struktura | wymagane
  Struktura zawierająca informacje o możliwych rodzajach dostawy
  • deliverySchema | struktura | opcjonalny
   Struktura pozwala ustawić typ ceny, stawkę vat oraz walutę w jakiej ustalone zostały koszty dostawy.
  • deliverySchemaDetails | struktura[] | opcjonalny
   Struktura do przekazywania wybranych rodzajów transportu przy dostawie.
   • price | decimal (12,2) | opcjonalny
    Cena pierwszej sztuki
   • nextItemPrice | decimal (12,2) | opcjonalny
    Dopłata za sztukę
   • quantity | int | opcjonalny
    Max. w paczce
   • deliverySchemaDetailType | string | opcjonalny| akceptowane wartości
    Rodzaj transportu
   • selected | boolean | opcjonalny
    Falaga oznaczająca czy ten rodzaj transportu ma być dostępny w aukcji.
  • customDelivery | boolean | opcjonalny
   Transport własny sprzedawcy
  • customDeliverySchemaDetails | struktura[] | opcjonalny
   Struktura przekazująca informacje o dostawie własnej sprzedawcy
   • distance | int | opcjonalny
    Dystans do jakiego sprzedawca dostarczy towar w km
   • price | decimal (12,2) | opcjonalny
    Cena całkowita dostawy
   • quantity | int | opcjonalny
    Ilość towaru jaki sprzedawca może dostarczyć
 4. addressForm | struktura | opcjonalne
  Struktura pozwala na przesłanie adresu dostawy / sprzedaży przypisanego do konta sprzedawcy
  • selectedAddressId | int | opcjonalny
   Id adresu dostawy sprzedawcy. Sprzedawca może mieć kilka adresów przypisanych do swojego konta. Na chwilę obecną id adresu można odczytać przez stronę www.
 5. pricingSteps | struktura[] | wymagane
  Struktura pozwala przesyłać schemat cenowy sprzedaży. Trzeba pamiętać, że volume pierwszego progu musi być większy od minTotalVolume
  • volume | int | wymagane
   Ilość towaru do jakiej będzie obowiązywała cena
  • price | decimal (12,2) | wymagane
   Cena jednostki miary do danego volume
 6. supplyAbility | string | opcjonalne | domyślna wartość | akceptowane wartości
  Dostępność towaru po zakończeniu aukcji
 7. regulationsUrl | string | opcjonalne
  Adres url pod którym znajduje się regulamin uzupełniający do aukcji w formacie pdf
 8. photosUrls | string[] | opcjonalne
  Adresy url do zdjęć, które mają być zamieszczone w aukcji. Pierwszy adres będzie zdjęciem głównym. Można umieścić maksymalnie trzy url`e

Poprawne wystawienie aukcji:

{
„responseCode”:1,
„message”:”Aukcja została wystawiona.”
}

Przykład próby wystawienia aukcji z parametrami, które nie przeszły walidacji:

{
„responseCode”:2,
„message”:”Niestety wystąpiły błędy podczas walidacji przesłanych danych.”,
„errorCount”:4,
„fieldErrors”:
{
„mergedAuction.unitType”:”Sprzedaż kuponów wymaga ustawienia jednostki miary: kupon”,
„deliverySchemaFormObject.formGlobalError”:”Dla tej aukcji jest wymagana dostawa elektroniczna.”,
„mergedAuction.paymentMethods”:”Dla tej aukcji jest wymagana płatność online (PayU).”,
„mergedAuction.sellerCouponTemplate.expirationDate”:”Data końca terminu ważności kuponu powinna być późniejsza niż data zakończenia aukcji”}
}

Przykład błędu:

{
„responseCode”:3,
„message”:”[0003] Nie znaleziono konta odpowiadającego podanym parametrom.”
}

Public key 12345
Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
Request URL http://mergeto.pl/webapi/startAuction/671?publicKey=12345&hash=7213d4c0af08423d2f64ac50023f14bd798cc1b67c9194766aeccc0ed82e1101
Request body { "auctionTiming":{ "startNow":true }, "mergedAuction": { "permissionType":"PUBLIC", "title":"Aukcja testowa 100", "shortDescription":"skrocony opis testowy", "description":"opis testowy", "unitType":"ITEM", "priceType":"GROSS", "vatRate":"V23", "currency":"PLN", "deliveryType":"BOTH", "electronicDelivery":false, "vatInvoice":true, "buyNow":false, "paymentMethods":[ "PAYMENT_DURING_RECEIVING" ], "paymentTerm":5, "buyWithoutRegistration":false, "buyerCompanyRestriction":false, "pricingVisibility":true, "minTransactionVolume":1, "maxTransactionVolume":5, "supplyAbility":5, "deliveryDescription":"", "specificParameters":"parametry", "specificParametersRequired":true, "sellerClaimedMarketPrice":167.00, "sellerClaimedMarketPriceDesc":"opis", "cyclicRepeat":5, "cyclicInterval":2, "cyclicOnlyRemainingVolume":true, "minTotalVolume":4, "minLogistic":9, "distinguished":true, "highlighted":true, "bold":true }, "deliverySchemaFormObject":{ "deliverySchema":{ "priceType":"GROSS", "vatRate":"V23", "currency":"PLN" }, "deliverySchemaDetails":[ { "price":0.00, "nextItemPrice":0.00, "quantity":1, "deliverySchemaDetailType":"SHIPMENT_CASH_ON_DELIVERY", "selected":true }, { "price":0.00, "nextItemPrice":0.00, "quantity":0, "deliverySchemaDetailType":"PRIORITY_PACKAGE", "selected":false } ], "customDelivery":true, "customDeliverySchemaDetails":[ { "distance":55, "price":144.00, "quantity":2 }, { "distance":225, "price":244.00, "quantity":2 } ] }, "addressForm":{ "selectedAddressId":169 }, "pricingSteps":[ { "volume":5, "price":150.00 }, { "volume":15, "price":120.00 } ], "supplyAbility":"DAYS" }

 • [0001] Brak parametru publicKey.
  Parametr publicKey powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0002] Brak parametru hash.
  Parametr hash powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0003] Nie znaleziono konta odpowiadającego podanym parametrom.
  Należy sprawdzić czy parametry przekazane w komunikacie JSON są poprawne.
 • [0004] Weryfikacja hash`a nie powiodła się.
  Należy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji i sprawdzić czy generowany hash jest poprawny.
 • [0008] Nie podano żadnych pricingSteps.
 • [0009] Czas trwania aukcji (duration) moze być od 1 do 30.
 • [0010] Aukcja może być wystawiona za max 14 dni.
 • [0011] Błąd przy tworzeniu futureDate. Sprawdź pole futureDate[YYYY-MM-DD], futureHour(0-23), futureMinute(0,15,30,45).
 • [0012] Pole futureMinute moze przyjac wartości: 0,15,30 lub 45.
 • [0013] Błąd danych – futureDate jest null.
 • [0014] Błąd danych – auctionTiming jest null.
 • [0016] Pole deliveryType jest puste.
 • [0017] Bład pola vatRate – stawka vat nieaktywna.
  Użyta stawka vat jest nieaktywna w Mergeto.
 • [0018] Kategoria nie powinna mieć podkategorii.
 • [0019] Kategoria nie jest aktywna.
 • [0020] Wystąpił nieokreślony błąd.
 • [0023] Błąd podczas odczytu JSON`a. Komunikat: {message}
 • [0026] Błąd podczas upload`u pliku z {url}
 • [0050] Usługa Mergeto Api jest wyłączona.
 • [0100] Błąd autentykacji.
  Wewnętrzny błąd aplikacji. Prosimy spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
 • [0101] Brak autoryzacji.
  Konto nie jest w pełni zweryfikowane.
 • [0102] Złe ID kategorii – pamiętaj, że kategoria nie powinna mieć podkategorii.
  Identyfikator kategorii jest pusty lub kategoria posiada podkategorie.
 • [0103] Brak dostępu do typu aukcji.
  Wymagane jest użycie konta firma.
 • [0104] Url pliku jest nieprawidłowy ‚{przekazany url}’.
 • [0105] Rozszerzenie pliku jest nieprawidłowe.
  Dopuszczalne rozszerzenia plików przesyłanych do Mergeto API to: JPEG, PNG, PDF
 • [0106] Błąd pliku.
  Plik jest folderem lub nie spełnia wymogów platformy Mergeto.
 • [0107] Plik jest większy niż 500kb.
 • [0108] Wyjątek podczas pobierania pliku. Prosimy spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
 • [0109] Nie udało się pobrać pliku z {przekazany url}.
 • [0110] Dozwolone są tylko trzy url`e.
  Dotyczy zdjęć do aukcji. Nie można ustawić więcej niż trzy zdjęcia
 • [0111] Błąd przy ustawianiu daty rozpoczęcia aukcji.
  Data rozpoczęcia aukcji musi być w przyszłości.

Komunikaty standardowej walidacji:

 • Pole nie może być puste.
 • Pole musi zawierać od x do y znaków.
  Komunikat dotyczy pól tekstowych np. tytułu aukcji czy opisu. Określa wymaganą ilość znaków.
 • Wartość musi być większa równa x.
  Określa minimalną wartość pola.
 • Wartość musi być mniejsza równa x.
  Określa maksymalną wartość pola.
 • Aby zaoferować dostawę do klienta musisz zdefinować co najmniej jeden sposób dostawy
 • Nie posiadasz adresu o podanym ID.
  Przesłane ID adresu nie jest powiązane z użytym kontem. ID adresów przypisanych do konta można sprawdzić w szczegółach konta przez stronę www.
 • W przypadku zaznaczenia tranportu własnego sprzedawcy, wymagany jest wybór zweryfikowanego adresu, z którego planujesz dostawę transportem własnym.
 • Nie zaznaczyłeś adresu z którego będzie dostawa transportem własnym.
 • Schemat dostawy musi mieć ten sam typ ceny (netto / brutto) co aukcja.
 • Schemat dostawy musi mieć walutę zgodną z walutą aukcji lub walutą rozliczeniową.
 • Schemat dostawy ma nieaktualną stawkę VAT.
 • Minimalna wielkość dostawy nie może być mniejsza niż minimum sprzedażowe.
 • Dla tej aukcji jest wymagana dostawa elektroniczna.
 • Musisz podać rynkową cenę produktu
 • Sprzedaż kuponów wymaga ustawienia jednostki miary: kupon
 • Data rozpoczęcia musi być w przyszłości
 • Data początku terminu ważności musi być wcześniejsza niż data końca
  Komunikat pojawia się przy określaniu daty ważności kuponów.
 • Data końca terminu ważności kuponu powinna być późniejsza niż data zakończenia aukcji
 • Aby wybrać opcję zakupu bez rejestracji trzeba zaznaczyć opcję kup teraz.
 • Aby wybrać opcję zakupu bez rejestracji trzeba zaznaczyć opcję płatności online znajdującą się w sekcji Dostawa i płatność.
 • Musisz zaznaczyć co najmniej jeden sposób płatności
 • Aby wybrać opcję płatności online waluta aukcji i waluta rozliczeniowa muszą być ustawione na PLN.
 • Dla tej aukcji jest wymagana płatność online (PayU).
 • Próbowałeś wybrać sposób dostawy niedostępny z powodu zaznaczonych metod płatności.
 • Parametry nie mogą być wymagane ponieważ nie zostały zdefiniowane
  Komunikat dotyczy parametrów aukcji jakie musi podać Kupujący po dokonaniu zakupu.
 • Minimalna ilość nie może być większa niż ilość w pierwszym progu cenowym.
 • Minimum sprzedażowe nie może być większe niż minimalna ilość zdefiniowana w schemacie cenowym sprzedaży.
 • Maksimum sprzedażowe nie może być mniejsze niż minimum sprzedażowe.
 • Wartość musi być mniejsza niż wartość kuponu.
  Dotyczy ceny podanej w progu cenowym.
 • Cena w przypadku aukcji nieograniczonej tylko dla podmiotów gospodarczych musi być BRUTTO.
 • Wartość ceny bazowej musi być większa od 0.
  Komunikat dotyczy ceny produktu z której wyliczane są progi cenowe.
 • Musisz uzasadnić podaną cenę
  Jeśli zgłaszamy aukcje jako superokazję to należy przesłać uzasadnienie.
 • Musisz podać rynkową cenę produktu
  Dotyczy zgłaszania aukcji jako superokazji.
 • Podana cena rynkowa musi być większa niż Twoja cena sprzedaży
  Dotyczy zgłaszania aukcji jako superokazji.
 • Wymagane jest zdefiniowanie punktu płatności.
 • Można dodać maksymalnie 3 zdjęcia.
 • Rozmiar pliku jest większy niż 500 KB.
 • Zdjęcie musi być w formacie JPEG lub PNG.
 • Wystąpił błąd podczas czytania pliku.
 • Wystąpił błąd podczas czytania pliku przy próbie uploadu zdjęcia.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.